Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Sudoku

Game sudoku

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 12-01-2013 Lượt chơi: 1844 Nội dung: Thử tài trí tuệ với các con số trong game Sudoku! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Sudoku

Thao tác bằng chuột.

Kéo thả các con số vào vị trí thích hợp

Các ô ở mỗi hàng (ngang) phải có đủ các số từ 1 đến 6 hoặc 9, không cần theo thứ tự.

Các ô ở mỗi cột (dọc) phải có đủ các số từ 1 đến 6 hoặc 9, không cần theo thứ tự.

Mỗi miền 3x3, được viền đậm, phải có đủ các số từ 1 đến 6 hoặc 9.

game flash

Các game liên quan với game Sudoku